Πώληση αυτοκινήτου μέσω της Autograts

Πρώτη επικοινωνία

Ο/η ιδιοκτήτης/ρια του οχήματος παίρνει μια αρχική μη οριστική και μη τελική, χρηματική προσφορά από την συνομιλία με εκπρόσωπο της autograts βάσει των χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου που δηλώνει στην autograts και αν συμφωνεί, προχωρά στο επόμενο βήμα που είναι ο έλεγχος του μηχανολογικός, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος του οχήματος από πιστοποιημένο μηχανικό της επιλογής μας.

Έλεγχος

Ο έλεγχος καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης (ραντεβού), στο χώρο που αμοιβαία συμφωνείται. Πριν τη διενέργεια του ελέγχου, ο/η ιδιοκτήτης/ρια του οχήματος επιδεικνύει στον μηχανικό την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος όπου αναφέρεται το όνομά του/της (με ή χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα διαμορφώσουν και την τελική προσφορά προς τον/την ιδιοκτήτη/ρια από τη autograts, η οποία και θα γνωστοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου.

Φωτογράφιση, υπογραφή προσυμφωνητικού, διαθεσιμότητα δειγματισμού, έγγραφα

Αν ο/η ιδιοκτήτης/ρια του οχήματος είναι σύμφωνος/η με την τελική προσφορά, θα οριστεί νέο ραντεβού με την autograts, ώστε να τραβήξει φωτογραφίες του αυτοκινήτου και να δώσει στον/στην  ιδιοκτήτη/ρια το προσύμφωνο προς υπογραφή. Τέλος, ο/η ιδιοκτήτης/ρια θα παραλάβει ένα φάκελο που θα περιέχει ή θα μνημονεύει όλα τα απαραίτητα έγγραφα μεταβίβασης του οχήματος, τα οποία και θα πρέπει να έχει συμπληρωμένα κατά τη στιγμή της πώλησης του αυτοκινήτου.

Δειγματισμός αυτοκινήτου σε ενδιαφερόμενους αγοραστές

Η διαδικασία δειγματισμού καλύπτεται πλήρως από τη autograts για τυχόν ζημιές/ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν στο όχημα με υπαιτιότητα του/της εκπροσώπου της .

Παραλαβή αυτοκινήτου

Κατά τη διαδικασία παραλαβής, ορίζεται αρχικά ραντεβού για επανέλεγχο, ώστε να βεβαιωθεί πως το αυτοκίνητο είναι στην ίδια κατάσταση στην οποία ήταν κατά τη διενέργεια του πρώτου ελέγχου και σε δεύτερη φάση ορίζεται ραντεβού παραλαβής του αυτοκινήτου. Εάν βρεθεί κάποιο πρόβλημα στο όχημα, η autograts δικαιούται να υπαναχωρήσει αζημίως από τη συναλλαγή ή να μειώσει το τίμημα αυτής. Κατά το ραντεβού αυτό, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να έχει έτοιμα και υπογεγραμμένα όλα τα έγγραφα μεταβίβασής που ευρίσκονται ή μνημονεύονται στο φάκελλο που του έχει παραδώσει η autograts, καθώς και να έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί με τη autograts (πληρωμή τελών κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ κτλ). Τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος και της παραλαβής του από τον/την νέο ιδιοκτήτη/ρια, ο/η εκπρόσωπος της autograts θα παραδώσει μία τραπεζική επιταγή ημέρας στον/στην πωλητή/ρια (προηγούμενο ιδιοκτήτη), όπου θα αναγράφεται το ποσό που έχει συμφωνηθεί.

 

Αγορά οχήματος μέσω της Autograts

Αγγελία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλα τα αυτοκίνητα της autograts στο https://www.autograts.gr/ και στις καταχωρήσεις της στην xe.gr και car.gr. Η αγγελία του κάθε οχήματος περιλαμβάνει τις ακριβείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο όχημα, τόσο από θέμα τεχνικών χαρακτηριστικών, εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης αυτού, ιστορικού όπως έχει οριστεί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος όσο και από θέμα τιμής.

Προκαταβολή

Ο/η ενδιαφερόμενος/η αγοραστής/ρια μπορεί να κατοχυρώσει την αγορά του οχήματος καταβάλλοντας μία προκαταβολή. Η προκαταβολή μπορεί να καταβληθεί με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, μετρητά, πιστωτική κάρτα, τραπεζική μεταφορά, έμβασμα και θα αφαιρεθεί από την τελική οριζόμενη αξία του αυτοκινήτου. Μετά την πληρωμή το αυτοκίνητο παρακρατείται αποκλειστικά για τον/την πελάτη/ισσα που κατέβαλε την προκαταβολή για 3 ημερολογιακές ημέρες. Μετά το πέρας των 3 ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/νη αγοραστής/ρια δεν προχωρήσει στην ολοκλήρωση της αγοράς, η προκαταβολή επιστρέφεται και το όχημα γίνεται πάλι διαθέσιμο για άλλους νέους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Μέθοδοι πληρωμής

Κάθε όχημα μπορεί να εξοφληθεί με όλους τους διαθέσιμους και παραπάνω από έναν τρόπους: μετρητά, πιστωτική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά. Κατ’ επέκταση το συνολικό ποσό μπορεί να χωριστεί σε περισσότερες της μίας μερικές καταβολές και να τμηματοποιηθεί αναλόγως, πάντα σύμφωνα με τις προτιμήσεις του/της ενδιαφερόμενου/νης αγοραστή/ριας.

 

Χρηματοδότηση αυτοκινήτου

Η autograts παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης του αυτοκινήτου μέσω των ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται. Η διαδικασία αίτησης είναι γρήγορη και με ευνοϊκούς όρους για τους πελάτες/ισσες της autograts, ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ειδικού συμβούλου σε θέματα χρηματοδοτήσεων της autograts, μετά από σχετική επικοινωνία με την Εταιρεία. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αγοραστής συμβληθεί απευθείας με τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες μέσω της autograts, προκύπτει παρακράτηση της κυριότητας από την τελευταία μέχρι την πλήρη αποληρωμή του δανείου από τον/την ενδιαφερόμενο/η αγοραστή/ρια.

 

Εγγύηση αυτοκινήτου

Κάθε όχημα που πωλείται μέσω της autograts εμπίπτει στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εμπορία αυτοκινήτων τόσο ως προς την εγγύηση της σωστής λειτουργίας των οχημάτων αυτών, όσο και των αναγραφομένων που εμφαίνεται να έχει τελέσει το όχημα.

 

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοστόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία μας διαθέτει ηλεκτρονικές φόρμες υποβολής εργασιών, εγγραφής, αξιολόγησης και επικοινωνίας όπου ο/η χρήστης-ρια/επισκέπτης-ρια οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, ο φορέας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου κ.α. Η εταιρεία μας συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος και για την περαιτέρω επικοινωνία και εξυπηρέτηση με τον/την επισκέπτη-ρια/χρήστη-ρια. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α. Ο/Η επισκέπτης-ρια/ χρήστης-ρια μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Ο/Η επισκέπτης-ρια/χρήστης-ρια του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΥΠΔ) της εταιρείας μας προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του/της (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.α). Ο/Η επισκέπτης-ρια/χρήστης/ρια μπορεί να επικοινωνήσει με τον ΥΠΔ στο autograts@gmail.com.

Πολιτική για Cookies

Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, η εταιρεία μας ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο/η χρήστης/ρια. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του/της χρήστη/ριας, όπως π.χ την προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο/Η χρήστης/ρια δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Περιορισμός ευθύνης της εταιρείας μας

Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η ενημέρωση του/της επισκέπτη-ριας/χρήστη-ριας περί αγοράς και πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και η πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο και η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών-ριων/χρηστών-ριων παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. O δικτυακός τόπος μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. O δικτυακός τόπος μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων (links). Η εταιρεία μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks).

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστότοπο χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Επικοινωνία

Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο autograts@gmail.com.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
AUTOGRATS

ΓΡΑΤΣΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ

με ΑΦΜ: 800592410
Θερμοπυλών 67

10435 Αθήνα

2105124799 autograts@gmail.com